Ladda hem som PDF för utskrift

Borens Fiskevårdsområdesförening

 

 

Protokoll från årsstämman

 

 

Plats:             Svanen i Borensberg

 

Tid:               2007-03-21 kl. 19.00 - 20.30

 

Närvarande:  16 st. ( se bil. deltagarförteckning )

 

 

§ 1                Stämman öppnades av ordföranden Anders Adolfsson som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2                Till stämmans ordförande valdes Anders Adolfsson.

 

§ 3                Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ola Andersson och Lars Mårtensson.

 

§ 4                Till stämmosekreterare valdes Kent-Willy Brandt.

 

§ 5                Deltagarförteckning upprättas under stämmans gång.

 

§ 6                Dagordningen fastställdes.

 

§ 7                Stämman förklarades behörigt kallad.

 

§ 8                Kent-Willy Brandt föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes.

 

§ 9                Revisorernas berättelse lästes upp av Bengt Samuelsson och lades till handlingarna.

 

§ 10               Claes Ohlsson redogjorde för resultat- och balansräkning 2006 vilken lades till handlingarna.

 

§ 11               Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 12               Valberedningen föreslog arvoden för 2007 med 12000 kr att fritt fördela inom styrelsen och en reseersättning av 18 kr/mil vilket bifölls av stämman.

 

§ 13               Av nuvarande ledamöter står tre på tur att avgå, Stig Albrektsson, Kent-Willy Brandt, och Håkan Grönqvist. Valberedningen föreslår omval på samtliga tre ledamöter, för en tvåårsperiod, vilket stämman biföll.

 

                      I övrigt består styrelsen av Anders Adolfsson, Bengt Karlsson, Claes Ohlsson och Gert Thörngren som samtliga har 1 år kvar.

 

§ 14               Valberedningen föreslog Anders Adolfsson till ordförande vilket bifölls.

 

 

 

§ 15               Till revisorer omvaldes Bengt Samuelsson och Björn Holstensson. Som revisorssuppleanter omvaldes Anders Arvidsson och Peter Bergman.

 

§ 16               Till valberedning omvaldes Bo Andersson (sammankallande), Bengt Horn och Birgitta Adolfsson.

 

§ 17               Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.

 

§ 18               Styrelsen föreslog en höjd beloppsgräns till 50 kr för minsta utdelning.

 

                      Årsstämman beslutade dock efter diskussion att man skall pröva med bystyrelser där små ägarandelar finns och att en ny matrikel upprättas samt att delägarna uppmanas att uppge bank- eller plusgirokonto för utbetalning.

 

§ 19               Efter en allmän diskussion ang fiskevård och fiskets berivande föreslog stämman att styrelsen skulle försöka ökat intresse för fiske i Boren med hjälp av mediakontakter.

 

§ 20               Claes Ohlsson föredrog budget för 2007 vilket stämman antog.

 

§ 21               Efter en öppen diskussion beslutade stämman att stämmoprotokollet skulle läggas ut på hemsidan och att sekreteraren öppnar en mail-adress för Borens fvo.

 

§ 22               Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor och hållas tillgängligt två veckor framåt på hemsidan samt Motala kommunhus.

 

§ 23               Mötesordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse.

 

 

 

 

 

 

 

Anders Adolfsson                                    Kent-Willy Brandt

                      Ordf                                                          Sekr

 

 

 

 

 

 

                      Ola Andersson                                         Lars Mårtensson

                      Just                                                           Just

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

Deltagarförteckning för Borens Fvo

 

Årsstämman 2007-03-21

 

 

Namn                                                        Fiskevatten

 

Bengt Horn                                              Ullvåsa

Claes Ohlsson                                          Uddenäset

Birgitta Adolfsson                                    Vedemö Norrgård

Håkan Grönqvist                                      Fossala 55

Gert Törngren                                          Ervasteby

Kent-Willy Brandt                                    Sekreterare

Lars Mårtensson                                       Sjövik

Ola Andersson                                         Hållingstorp

Anders Adolfsson                                    Vedemö Norrgård

Jan-Olov Olsson                                      Vedemö Dubbelgård

Stig Albrektsson                                       Bråta

Bengt Karlsson                                         Ervasteby

Bengt Samuelsson                                    Torpa

Carl-Johan Ohlsson                                  Uddenäset

Vera Thelander                                         Vedemö

Bengt Thelander                                       Vedemö