Ladda hem som PDF för utskrift

Borens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll från årsstämman

 

Plats:             Svanen i Borensberg

Tid:               2008-04-02 kl. 20.00 - 21.30

Närvarande:  23 st. ( se bil. deltagarförteckning )

 

 

§ 1                Stämman öppnades av ordföranden Anders Adolfsson som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2                Till stämmans ordförande valdes Bengt Horn.

 

§ 3                Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Börje Elf och Jan-Olov Olsson.

 

§ 4                Till stämmosekreterare valdes Kent-Willy Brandt.

 

§ 5                Deltagarförteckning upprättas under stämmans gång.

 

§ 6                Dagordningen fastställdes.

 

§ 7                Stämman förklarades behörigt kallad.

 

§ 8                Anders Adolfsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes.

 

§ 9                Revisorernas berättelse lästes upp av Björn Holstenson och lades till handlingarna.

 

§ 10               Resultat- och balansräkning 2007 lades till handlingarna.

 

§ 11               Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 12               Valberedningen föreslog arvoden för 2008 med 12000 kr att fritt fördela inom styrelsen och en reseersättning av 18 kr/mil vilket bifölls av stämman.

 

§ 13               Av nuvarande ledamöter står fyra på tur att avgå, Anders Adolfsson, Bengt Karlsson, Claes Ohlsson och Gert Thörngren (Gert har avböjt omval). Valberedningen föreslår omval på de tre första ledamöterna och nyval av Hans Andersson, för en tvåårsperiod, vilket stämman biföll.

 

I övrigt består styrelsen av Stig Albrektsson, Kent-Willy Brandt och Håkan Grönqvist som har ett år kvar.

 

§ 14               Valberedningen föreslog Anders Adolfsson till ordförande vilket bifölls.

 

§ 15               Till revisorer omvaldes Bengt Samuelsson och Björn Holstensson. Som revisorssuppleanter omvaldes Anders Arvidsson och Peter Bergman.

 

§ 16               Till valberedning omvaldes Bo Andersson (sammankallande), Bengt Horn och Birgitta Adolfsson.

 

§ 17               Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.

 

§ 18               Styrelsen föreslog kräftfiskestart till 10 juli för att skydda rombärande honor.

 

                      Årsstämman diskuterade frågan men beslutade om kräftfiske hela året

 

Styrelsen förelog att utmärkning av fiskegränser och redskap måste göras bättre vilket stämman också godkännde och uppmanade fastighetsägarna att följa samt själva delta i övervakning av detta.

 

Styrelsen föreslog att föreningen skulle delta projektet ”Lokala förvaltnings- och utvecklingsplaner”. Stämman beslutade att styrelsen får besluta detta efter granskning hur stora arbetsinsatser projektet innebär och till en högsta kostnad av 50000 kr under en treårsperiod.

 

§ 19               Styrelsen föreslog att en studiecirkel för utbildning av tillsynsmän skall genomföras med Kent-Willy Brandt och Hans Andersson som ledare vilket stämman välkomnade.

 

§ 20               Claes Ohlsson föredrog budget för 2007 och föreslog en utdelning om 80 000 kr vilket stämman antog.

 

§ 21               Bengt Samuelsson informerade att Östsvenska turistrådet ser Boren som en framtida satsning och det vore önskvärt med fiskevärdar och flera båtar.

 

§ 22               Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor och hållas tillgängligt två veckor framåt på hemsidan samt Motala kommunhus.

 

§ 23               Anders Adolfsson avtackade Gert Thörngren för ett mycket gott arbete i styrelsen och överlämnade blommor.

 

§ 23               Mötesordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse.

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Horn                                               Kent-Willy Brandt

                      Ordf                                                          Sekr

 

 

 

 

 

Börje Elf                                                   Jan-Olov Ohlson

                      Just                                                           Just

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

Deltagarförteckning för Borens Fvo

 

Årsstämman 2007-04-02

 

 

Namn                                                        Fiskevatten

 

Bengt Horn                                               Ullvåsa

Claes Ohlsson                                          Uddenäset

Anders Adolfsson                                   Vedemö Norrgård

Håkan Grönqvist                                      Fossala 55

Gert Törngren                                                                Ervasteby

Kent-Willy Brandt                                    Sekreterare

Bo Andersson                                          Hållingstorp

Jan-Olov Olsson                                      Vedemö Dubbelgård

Stig Albrektsson                                       Bråta

Bengt Karlsson                                         Ervasteby

Bengt Samuelsson                                    Torpa

Carl-Johan Ohlsson                                  Uddenäset

Börje Elf                                                   Skrukarp

Per Philipsson                                          Storeberg

Margareta Philipsson                                Storeberg

Carl-Erik Ringels                                      Storeberg

Stefan Johansson                                      Vedemö 116 Solvik

Inger Lundqvist                                        Kristbergs Kulla 1:20

Thomas Lundqvist                                    Kristbergs Kulla 1:20

Lars-Erik Andersson                                Ebborp 1:1

Hans Andersson                                       Tillsynsman

Gert Thörngren                                         Ervasteby

Birgitta Lindén                                          Fossala o Österskog

Stig Lindén                                               Fossala o Österskog

Björn Holstensson                                    Härseby