Ladda hem som PDF, utskriftsvänlig


Borens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll från årsstämman

 

Plats:                   Svanen i Borensberg

Tid:                       2009-04-29 kl. 19.00 - 20.30

Närvarande:   13 st. ( se bil. deltagarförteckning )

 

 

§ 1                       Stämman öppnades av ordföranden Anders Adolfsson som hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2                       Till stämmans ordförande valdes Anders Adolfsson.

 

§ 3                       Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Stig Lindén och Carl-Eric Ringels.

 

§ 4                       Till stämmosekreterare valdes Kent-Willy Brandt.

 

§ 5                       Deltagarförteckning upprättades vid ankomsten.

 

§ 6                       Dagordningen fastställdes.

 

§ 7                       Stämman förklarades behörigt kallad.

 

§ 8                       Anders Adolfsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes, kortförsäljningen ökade till 138 500 kr.

 

§ 9                       Revisorernas berättelse lästes upp av Björn Holstenson och lades till handlingarna.

 

§ 10                      Resultat- och balansräkning 2008 samt budget 2009 lades till handlingarna.

 

§ 11                      Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 12                      Valberedningen föreslog arvoden för 2009 med 14000 kr att fritt fördela inom styrelsen och en reseersättning av 18 kr/mil vilket bifölls av stämman.

 

§ 13                      Av nuvarande ledamöter står fyra på tur att avgå, Anders Adolfsson, Stig Albrektsson, Kent-Willy Brandt och Håkan Grönqvist. Valberedningen föreslår omval på samtliga ledamöterna för en tvåårsperiod, vilket stämman biföll.

I övrigt består styrelsen av Hans Andersson, Bengt Karlsson och Claes Olsson.

 

§ 14                      Valberedningen föreslog Anders Adolfsson till ordförande vilket bifölls.

 

§ 15                      Till revisorer omvaldes Bengt Samuelsson och Björn Holstensson. Som revisorssuppleanter omvaldes Anders Arvidsson och Peter Bergman.

 

§ 16                      Till valberedning omvaldes Bo Andersson (sammankallande), Bengt Horn och Birgitta Adolfsson.

 

§ 17                      Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.

 

§ 18                      Stämman beslutade att höja ersättning för minkavskjutning till 150 kr/mink.

 

                                 Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram en höjning av fiskeavgifter samt undersöka elektroniska fiskekort. Här skall även en belysning av trollingfiske tas fram.

 

                                 Styrelsen fick också i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen vad gäller skarv- och gåsavskjutning.

 

                                 Styrelsen skall undersöka möjligheterna att Motala kommun turism har en länk till vår hemsida och att vi upplyser om fisketurism på vår hemsida.

 

§ 19                      Studiecirkel i fisketillsyn startar i maj månad 2009.

 

§ 20                      Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor och hållas tillgängligt två veckor framåt på hemsidan samt Motala kommunhus.

 

§ 21                      Mötesordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse.

 

 

 

 

 

 

 

Anders Adolfsson                                                      Kent-Willy Brandt

                                 Ordf                                                                                       Sekr

 

 

 

 

 

Stig Lindén                                                                      Carl-Eric Ringels

                                 Just                                                                                         Just

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

Deltagarförteckning för Borens Fvo

 

Årsstämman 2009-04-29

 

 

Namn                                                                                   Fiskevatten

 

Claes Ohlsson                                                               Uddenäset

Anders Adolfsson                                                     Vedemö Norrgård

Håkan Grönqvist                                                         Fossala 55

Kent-Willy Brandt                                                     Sekreterare

Bo Andersson                                                                Hållingstorp

Stig Albrektsson                                                          Bråta

Bengt Karlsson                                                            Ervasteby

Margareta Philipsson                                               Storeberg

Carl-Erik Ringels                                                       Storeberg

Hans Andersson                                                          Tillsynsman

Birgitta Lindén                                                             Fossala o Österskog

Stig Lindén                                                                      Fossala o Österskog

Björn Holstensson                                                     Härseby